Ventelister‎ > ‎

Parkeringsanlæg

Vedtaget på generalforsamlingen 30. november 2011. Ændret på generalforsamlingen 26. november 2014 (samt konsekvensrettet i 2013 som følge af bestyrelsens beslutning om at lægge parkeringsindtægten i ejerforeningen og lade ejerlejlighed 2 og 3 indgå i ordningen):

Regler for tildeling og anvendelse af parkeringspladser i parkeringsanlægget i E/F Gustav Jacob:

1.
Beboere i E/F Gustav Jacob kan indgå i en fast, årlig rotationsordning for leje af parkeringspladser i parkeringsanlægget. Brugsretten løber i ét år ad gangen, og skiftedag er 1. april kl. 12. Der indgås ikke skriftlige lejekontrakter for beboere. Parkeringslejen opkræves månedligt forud af administrator sammen med boligafgiften.

2.
Bestyrelsen fører en rotationsliste over beboere, der er interesseret i at leje en parkeringsplads. På rotationslisten kan optages ét navn pr. lejlighed. Rotationslisten er dannet ved lodtrækning. Formanden for A/B Gustav Jakob kan hvis denne ønsker det og opfylder nærværende regelsæt vederlagsfrit og forlods råde over en garage og slettes af rotationslisten, så længe formandskabet varer. Formandens råderet følger brugsåret.

3.
Det antal parkeringspladser der er til rådighed tildeles de beboere, som står opført øverst på rotationslisten. Når brugsåret er omme overdrages på skiftedagen parkeringspladserne til de næste på rotationslisten og så fremdeles, indtil alle på rotationslisten har haft råderet over en parkeringsplads, hvorefter tildeling atter sker fra toppen af rotationslisten. Bestyrelsen står for den konkrete fordeling af parkeringsplads i tiden omkring skiftedagen og kan, hvis saglige hensyn taler for det, foretage omfordeling i løbet af brugsåret.

4.
Ønsker man i løbet af året ikke længere at benytte parkeringspladsen, fx hvis man ikke længere har bil, slettes man fra rotationslisten, og parkeringspladsen tilfalder for resten af brugsåret den næste beboer på rotationslisten der står for tur. Skiftet skal ske til den 1. i en måned, og bestyrelsen informerer administrator om skiftet, så lejen i stedet opkræves hos den beboer der overtager parkeringspladsen. Brugsretten for en beboer, der på den måde er tildelt en parkeringsplads midt i et brugsår, fortsætter i det følgende brugsår.

5.
Ønsker man at blive optaget på rotationslisten, fx hvis man er ny beboer eller har fået bil, meddeles dette til bestyrelsen, hvorefter man indplaceres således, at man tildeles en parkeringsplads som den sidste. Måtte parkeringspladser blive sløjfet, opsiges til det tidspunkt der varsles af bestyrelse eller administrator de beboere der står længst nede på rotationslisten.

6.
Sælger man sin bolig fraflyttes også parkeringspladsen pr. samme dato.

7.
Kan parkeringspladser ikke udlejes internt, forsøger bestyrelsen at udleje dem eksternt bedst muligt brugsåret ud.

8.
En parkeringsplads må kun benyttes til parkering af biler eller motorcykler. Disse skal tilhøre eller benyttes af beboeren eller personer i dennes husstand. Der må ikke parkeres eller henstilles trailere m.v. på vendepladsen i parkeringsanlægget.

9.
Forsikring af de i garagerne værende effekter er ejendommen uvedkommende. Garagerne skal holdes i ryddelig stand og må ikke anvendes til opbevaring af træ, papir, brændstof eller andet, som kan udgøre en fare i brandmæssig henseende. Ved brugsrettens ophør er lejeren pligtig at aflevere parkeringspladsen i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved almindeligt slid og ælde.

10.
En parkeringsplads må af lejeren undtagelsesvist udlånes til en anden beboer i ejendommen eller dennes gæster i et kortere tidsrum uden betaling. Endvidere kan personer, der låner en bolig mens indehaveren er midlertidigt fraværende på grund af ferie, tillige låne parkeringspladsen i denne periode.

11.
Overholdes nærværende regler efter påbud fra bestyrelse eller administrator ikke, bortfalder brugsretten og parkeringspladsen fraflyttes straks. Pågældende beboer slettes af rotationslisten, men beboeren eller en person fra dennes husstand kan optages på rotationslisten igen tidligst ét år efter at parkeringspladsen er fraflyttet.

Comments