Vedtægter‎ > ‎

Aktuel version

(Version af 26. november 2014)

 V E D T Æ G T E R

for

 A/B Gustav Jakob, 2100 København Ø.

Navn, hjemsted og formål:

§ 1.
Foreningens navn er: A/B Gustav Jakob, 2100 København Ø.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er: At eje og drive ejerlejlighed nr. 1, matr. nr. 5321 Udenbys Klædebo Kvarter beliggende Gustav Adolfs Gade 3 – 5 / Sankt Jakobs Gade 4 – 4 A, 2100 København Ø.

Medlemmer:

§ 3.
Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages beboere i ejendommen, der ved foreningens stiftelse lovligt bebor en beboelseslejlighed. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der samtidig med optagelsen som medlem i andelsboligforeningen overtager brugsretten til og flytter ind i en andelsbolig i foreningens ejendom.

Stk. 2. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, gennemfører det som anført i § 15 og bestemmer de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 22.

Stk. 3. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand og er folkeregistertilmeldt i lejligheden. Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

Stk. 4. Hver andelshaver må ikke benytte eller have brugsret til mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Eventuelle erhvervsandelshavere kan med bestyrelsens godkendelse have brugsret til flere erhvervsandele.

Indskud, hæftelse og andel:

§ 4.
Andelsindskuddet er ved foreningens køb af ejendommen fastsat til kr. 1.045 kr. pr. m2 i henhold til den lejerfortegnelse fra Codan 2002, der var vedlagt udbudsmaterialet.

Stk. 2. Ved optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 20 godkendes for andel og lejlighed. Eventuelle erhvervsandele kan overdrages uden hensyntagen til foranstående prisbestemmelse. Dog skal bestyrelsen godkende indskuddets størrelse og vilkårene for overdragelsen.

§ 5.
Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

Stk. 3. En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6.
Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

§ 7.
Andelene i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 14 m.fl. eller ved tvangssalg i overensstemmelse med andelsboliglovens til enhver tid gældende regler, p.t. lovens § 6 b.

Stk. 2. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven på følgende betingelser:

A) Belåningen af andelsbeviset kan ikke overstige 80 % af andelens værdi på belåningstidspunktet, inklusive værdien af forbedringer. Forbedringer værdiansættes som foreskrevet i § 20 stk. 4.
B) Långiver skal underrette foreningen, såfremt andelshaveren i væsentlig grad misligholder lånets vilkår.
C) Andelshavere, der ønsker at belåne deres andelsboliger, skal betale gebyrer og andre foreningsomkostninger, som er forbundet med pantsætningen, fx forespørgsler til Andelsbogen, afregning af andelsindskuddet ved fraflytning samt ekstraordinære værdiansættelser af andelens (pantets) værdi.
D) Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

Stk. 3. For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer et andelsbevis, kan bestyrelsen udstede et nyt, der tydeligt skal angive, at dette træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Foreningen kan beregne et gebyr for udstedelse af nyt andelsbevis.

Boligaftale og boligafgift:

§ 8.
Foreningen kan med hver enkelt andelshaver oprette en boligaftale om andelsboligens brug m.v. Såfremt der ikke oprettes boligaftale, henvises til lejelovens almindelige regler for lejere, såfremt Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og nærværende vedtægter ikke foreskriver andet.

Stk. 2. Til hver andelsbolig hører ét pulterrum på loft eller i kælder, som tildeles af bestyrelsen. Bestyrelsen kan foretage ændringer i fordelingen af pulterrum, såfremt saglige grunde taler herfor.

§ 9.
Boligafgiftens størrelse samt andre ydelser, der skal betales til andelsboligforeningen, fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, regulere a conto varmebidrag o.l.

Vedligeholdelse m.v.:

§ 10.
Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter tillige evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele, som f. eks. udskiftning af køkkenborde og gulve. Endelig omfatter andelshaverens vedligeholdelsespligt sædvanlige forringelser, som skyldes slid og ælde.

Stk. 2. En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

Stk. 3. Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger og fælles anlæg. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, fx at den skal følge en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

Stk. 4. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foranlediget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få adgang til andelsboligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne rent faktisk er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den af bestyrelsen fastsatte frist, kan foreningen foranledige vedligeholdelsesarbejderne udført for andelshaverens regning, eller andelshaveren kan ekskluderes fra foreningen efter reglerne i § 23. I tilfælde af eksklusion kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel.

Stk. 5. Andelshaveren i Gustav Adolfs Gade 3, st.th. og st.tv. har ret til selv at bekoste etablering af en dør og en trappe fra lejligheden ned i gården. Bestyrelsen skal godkende materialer og udformning. Al fremtidig vedligeholdelse af terrassedør og trappe påhviler andelshaveren.

Stk. 6. Fremtidig vedligeholdelse af altanerne med tilhørende dele, herunder altandøren, skal betales af de respektive ejere af altanerne. Udgiften til udbedring af eventuelle følgeskader på ejendommen påhviler den til enhver tid værende altanejer. Større renoveringer af altanerne skal, af hensyn til ejendommens samlede fremtoning, iværksættes af bestyrelsen. Større renoveringer af altanerne skal iværksættes for alle altaner på samme tidspunkt, og udgiften hertil skal deles af altanejerne. Beslutning herom træffes på en generalforsamling. Også andelshavere uden altan er stemmeberettigede.

Forandringer:

§ 11.
En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt for bestyrelsen senest tre uger inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen kan gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Stk. 2. Iværksættelse af forandringer uden for andelslejligheden, dvs. på fællesejendom, som fx loft, kælder, trapper, facader o.l. skal forinden godkendes af bestyrelsen og tillige af bestyrelsen for E/F Gustav Jacob. Forandringer kan efter deres karakter eller omfang tillige skulle vedtages på de respektive generalforsamlinger. 

Stk. 3. Såfremt forandringerne ønskes udført af hensyn til ældre/handicappede kan bestyrelsen ikke blankt nægte godkendelse, men alene stille krav til arbejdets udførelse jf. stk. 4 og stk. 5 og alene nægte godkendelse, såfremt forandringerne medfører væsentlige gener for de øvrige beboere i ejendommen. Bestyrelsen kan betinge godkendelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning.

Stk. 4. Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

Stk. 5. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises. I tilfælde hvor byggeanmeldelse kræves foretaget til Københavns Kommune forevises kvittering for anmeldelse for bestyrelsen.
 
Stk. 6. Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til ændringer i lejlighedens eller bygningens bærende konstruktion. Gennemførelse heraf kan alene ske efter godkendelse på en generalforsamling og fordrer en forudgående statisk beregning af ændringens betydning. Arbejderne skal i givet fald udføres af en professionel entreprenør med behørig ansvarsforsikring. Andelshaveren er objektivt ansvarlig for alle skader ved arbejderne og skal stille en bankgaranti til sikkerhed for udbedrings- og følgeomkostninger, herunder for skader på bygningen, der skal løbe i mindst 5 år. Ansvaret ikke er begrænset hertil. Andelshaveren skal dække foreningens rimelige udgifter til at følge og kontrollere arbejdet.

Fremleje:

§ 12.
En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk. 2-4. 

Stk. 2. En andelshaver er, når han har beboet andelslejligheden i normalt mindst 1 år, berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 3 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet inden dets begyndelse. På bestyrelsens forlangende skal andelshaveren via folkeregistermeddelelser dokumentere, at ovenstående betingelser er opfyldt. 

Stk. 3. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. 

Stk. 4. Det er tilladt at fremleje eller udlåne andelslejligheden til børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre i maksimalt 3 år, også selvom andelshaveren ikke har beboet lejligheden i 1 år jvf. stk. 2. Ved ”børn” forstås biologiske børn, sted-, adoptiv- og plejebørn. Ved ”forældre” forstås biologiske forældre, sted-, adoptiv- og plejeforældre.

Stk. 5. Det skal af lejekontrakten mellem andelshaveren og fremlejetageren fremgå, at det lejede er en andelslejlighed, og fremlejetageren skal respektere foreningens vedtægter og husorden, samt at fremlejers eller fremlejetagers misligholdelse af vedtægter og husorden kan medføre eksklusion fra foreningen. Fremlejetager må hverken helt eller delvist videreudleje eller udlåne lejligheden.

Stk. 6. Fremleje eller udlån helt eller delvist af andelslejligheden må ikke have erhvervsmæssig karakter eller karakter af hotelvirksomhed. Ligeledes må lejligheden ikke benyttes til ulovlig eller moralsk anstødelig virksomhed. Bestyrelsen kan nægte tilladelse til fremleje eller udlån, hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum.

Stk. 7. Såfremt administrator udarbejder fremlejeaftalen betales omkostningerne hertil af fremlejer.

Husorden:

§ 13.
Generalforsamlingen kan til enhver tid og bindende for alle andelshavere fastsætte regler om husorden, husdyrhold m.v.

Stk. 2. En andelshaver har dog altid ret til at holde førerhund, selv om øvrige andelshavere er afskåret fra husdyrhold.

Stk. 3. Udøvelse af erhverv i lejlighederne må kun finde sted efter forudgående anmeldelse til bestyrelsen og kun i det omfang det er tilladt i henhold til lokalplanen, og hvis erhvervsudøvelsen på ingen måde medfører gene for foreningens øvrige andelshavere som fx dagligt besøg af kunder, lugt, støj, røg eller lignende. Erhvervet skal drives af en andelshaver eller medlemmer af dennes husstand, som samtidig bebor andelen, og der må ikke beskæftiges ansatte på adressen. Erhvervet må ikke benytte ejendommens fælles faciliteter. Hvis erhvervsudøvelsen giver anledning til berettigede klager fra øvrige andelshavere skal den bringes til ophør senest 3 måneder efter at meddelelse herom fra bestyrelse eller administrator er kommet frem til andelshaveren.

Overdragelse af andelen:

§ 14.
Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel og har fri indstillingsret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 1 uge efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

§ 15.
Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, afhænder bestyrelsen boligen efter fremgangsmåden i stk. 2, og andelshaveren pålægges udgifter til salget, som fx honorar til ejendomsmægler. Herefter sker afregning i henhold til § 22.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter § 15, § 18 eller § 23, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen sørge for at sælge boligen bedst muligt efter følgende fremgangsmåde:

1) Boligen tilbydes først andelshaverne til andelsværdien som fastsat efter § 20. Der gives 2 ugers svarfrist. Er der flere interesserede andelshavere sker tildeling efter lodtrækning.
2) Er der ingen interesserede købere under litra 1, udbyder bestyrelsen lejligheden offentligt til salg, fx gennem ejendomsmægler og med behørig annoncering. Når der foreligger et købstilbud som bestyrelsen kan acceptere, inviteres andelshaverne til at indgå i en budrunde med en svarfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber, og den eksterne køber gøres bekendt med denne procedure.
3) Har én eller flere andelshavere inden udløb af svarfristen angivet interesse for en budrunde under litra 2, opfordres den eksterne køber der har afgivet et købstilbud og den eller de interesserede andelshaver(e) til at aflevere et lukket købstilbud højere end det først indkomne købstilbud til bestyrelsen. Buddene åbnes af bestyrelsen under overværelse af alle interesserede. Højestbydende tilbydes derefter lejligheden. Er beløbene i de afgivne tilbud ens, har en andelshaver forrang for en ekstern køber. Byder flere andelshavere samme højeste pris sker tildeling efter lodtrækning.

§ 16.
En andelshaver er uden fraflytning af sin bolig berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 1 uge efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning om overdragelse.

Dødsfald:

§ 17.
I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. 

Stk. 2. Ønsker ægtefællen/den registrerede partner ikke at fortsætte medlemskabet af foreningen, har denne ret til, efter reglerne i § 14 at indstille, hvem der skal overtage andelsboligen.

Stk. 3. Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der gives fortrinsret i nævnte rækkefølge:

1) Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med afdøde.
2) Personer, som af den afdøde ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andelsboligen ved hans død.
3) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre. Ved ”børn” forstås biologiske børn, sted-, adoptiv- og plejebørn. Ved ”forældre” forstås biologiske forældre, sted-, adoptiv- og plejeforældre.

Stk. 4. Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i § 14 stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 6 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 15 tilsvarende anvendelse.

Samlivsophævelse:

§ 18.
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskabet af foreningen og dermed ret til beboelse af andelsboligen.

Stk. 2. Foranstående regel finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samliv i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andelsboligen, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen.

Stk. 3. Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til stk. 2 finder § 20 og § 22 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder § 20 og § 22 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 22 stk. 3-8 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

Opsigelse:

§ 19.
En andelshaver kan ikke opsige medlemskab af foreningen, men kan alene udtræde ved overdragelse af andelen i henhold til bestemmelserne om overdragelse af andelsboliger, der fremgår af nærværende vedtægt.

Prisfastsættelse af andel:

§ 20.
Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer:

A) Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste generalforsamling. Andelens pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere pris.
B) Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.
C) Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.
D) Værdien af løsøre fastsat efter gældende regler. Køber har ikke pligt til at overtage løsøre.
E) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes et pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil.

Stk. 2. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget ansættes til værdien i fri handel.

Stk. 3. Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

Stk. 4. En af bestyrelsen antaget vurderingsperson, der skal være bygningssagkyndig og bekendt med vurderinger i andelsboligforhold, udarbejder en vurderingsrapport. Vurderingsrapporten skal i forbindelse med et påtænkt salg foreligge inden prisen for lejligheden fastlægges og indgå i prisfastsættelsen. I vurderingsrapporten prisfastsættes med udgangspunkt i andelshaverens opgørelse jvf. stk. 3 forbedringer, særligt tilpasset inventar og evt. løsøre. Anskaffelsesprisen for andelshaverens eget forskriftsmæssigt udførte arbejde ansættes til den svendeløn ekskl. avance og offentlige afgifter som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Vurderingspersonen skal samtidig besigtige lejlighedens generelle stand og vurdere evt. pristillæg/prisnedslag for lejlighedens vedligeholdelsesstand. Vurderingspersonen kan forlange check af el og vvs, og konstateres ulovlige eller fejlbehæftede installationer, skal disse afhjælpes af den fraflyttende andelshaver eller prissættes, så det indgår i lejlighedens prisfastsættelse. Vurderingspersonen skal forud for besigtigelsen af andelsboligen indkalde den fraflyttende andelshaver. Vurderingspersonen skal specificere og helt eller delvist begrunde prisfastsættelsen. 

Stk. 5. Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

Finansiering af andelsindskud:

§ 21.
(§ 21 er udgået).

Fremgangsmåden:

§ 22.
Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand iflg. vurderingsrapport jfr. § 20 stk. 4. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

Stk. 2. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

Stk. 3. Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

Stk. 4. Andelsboligforeningen afregner – efter fradrag af sine tilgodehavender – provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. 

Stk. 5. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

Stk. 6. Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

Stk. 7. Omkostningerne ved udfærdigelse af overdragelsesaftale, påtegning af andelsbevis m.m. deles mellem sælger og køber med halvdelen til hver. Tilsvarende deles omkostningerne til vurderingspersonens vurderingsrapport, herunder til eventuelt check af el og vvs.

Stk. 8. Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-7 skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

Eksklusion:

§ 23.
I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art. Bestyrelsen skal fremsætte skriftligt påkrav om restancen, der herefter skal berigtiges senest 14 dage efter at påkravet er kommet frem til andelshaveren.
B) (Litra B er udgået).
C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 10.
D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.
E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.
F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

Stk. 2. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 15 stk. 2.

Generalforsamlinger:

§ 24.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, værdiansættelse samt forelæggelse af eventuel revisionsberetning
4) Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
5) Indkomne forslag
6) Valg til bestyrelse
7) Evt. valg af administrator
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af foreningens medlemmer eller administrator, hvis en sådan er valgt, forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 25.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger kan der om nødvendigt indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendte med, at forslaget kommer til behandling.

Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen har også ejerne af ejerlejlighed 2 og 3 i E/F Gustav Jacob. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator, hvis en sådan er valgt, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 4. Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner eller til et myndigt husstandsmedlem.

Stk. 5. Kan en andelshaver ikke være til stede på generalforsamlingen enten personligt eller pr. fuldmagt, kan det skriftligt til bestyrelsen meddeles for de enkelte punkter på dagsordenen, hvem man stemmer på, eller hvad man stemmer for eller imod. Bestyrelsen afleverer de således indkomne stemmer til dirigenten der i hvert enkelt tilfælde beslutter, om de kan indgå i afstemningen.

§ 26.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/3 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

Stk. 2. Forslag om:

A) nyt indskud
B) beslutning om ekstraordinære udgifter
C) salg helt eller delvist af foreningens ejendom
D) vedtægtsændringer
E) foreningens opløsning

kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget. Er der mindre end halvdelen af samtlige mulige stemmer repræsenteret, men er mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal repræsenterede stemmer.

Stk. 3. Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt og solidarisk.

§ 27.
Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og af hele bestyrelsen og udsendes til andelshaverne hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

§ 28.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i samråd med administrator at omlægge foreningens realkreditlån og banklån under forudsætning af, at omlægningen ikke påvirker foreningens budget negativt, at de nye låns løbetid ikke afviger væsentligt fra de gamle låns løbetid, og at risikoprofilen ikke ændres negativt.

§ 29.
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen, hvorimod bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand, sekretær og evt. kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter.

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen og suppleant for denne er andelshavere og deres myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges 1 person fra hver husstand.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlem(mer). Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger af sin midte udover formanden tillige de repræsentanter for A/B Gustav Jakob der søges indvalgt i bestyrelsen for E/F Gustav Jacob.

§ 30.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er nært beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 2. Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referater underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Bestyrelsens forretningsorden godkendes af generalforsamlingen.

§ 31.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme udslagsgivende.

Tegning af foreningen:

§ 32.
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Administration:

§ 33.
Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå foreningens almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser.

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke har valgt en administrator, varetager bestyrelsen ejendommens og foreningens administration i henhold til nedenstående regler.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer.

Stk. 4. Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på kontoen kan alene ske ved underskrift fra mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen fx boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til foreningens særskilte konto.

Stk. 5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne eller tredjemand tegner foreningen en bestyrelsesansvarsforsikring.

Regnskab og revision:

§ 34.
Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, såfremt en sådan er valgt.

Stk. 2. I forbindelse med forelæggelse af årsrapporten på den ordinære generalforsamling stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelenes værdi for perioden indtil næste generalforsamling. Forslaget anføres som note til årsrapporten.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

§ 35.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsrapporten. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2. Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til driftsbudget udsendes til andelshaverne senest 4 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Opløsning:

§ 36.
Foreningens opløsning sker ved likvidation gennem to af generalforsamlingen valgte likvidatorer.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og efter betaling af foreningens gæld deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse. 
 

Kommunikation:

§ 37.
Bestyrelsen og administrator, såfremt en sådan er valgt, er berettiget til at sende alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger (bortset fra påkrav) m.v. i henhold til disse vedtægter digitalt ved email og/eller e-Boks, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, fremlægges via foreningens hjemmeside eller ved anden fildeling på internettet.
Stk. 2. Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse e-mail-adresse, tilslutning til e-Boks eller lignende til bestyrelsen. Det påhviler andelshaverne at underrette bestyrelsen om ændringer i disse oplysninger.
Stk. 3. Meddelelser og dokumenter afsendt til den af andelshaveren oplyste e-mail-adresse, e-Boks eller lignende skal anses som fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/internettet skal anses for korrekt fremlagt/-sendt. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes meddelelse til andelshaveren med henvisning til de fremlagte dokumenter på hjemmesiden/internettet.
Stk. 4. Indkaldelser til generalforsamlinger samt andre informationer af væsentlig karakter omdeles til andelshavere der ikke har mulighed for digital kommunikation.
Stk. 5. Bestyrelsen og administrator, såfremt en sådan er valgt, er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser m.v. med brevpost.

------------

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. september 2002.

Ændret på ordinær generalforsamling 4. februar 2004 for så vidt angår § 34 stk. 3 (ændret regnskabsår).

Ændret på ordinær generalforsamling den 29. november 2004 for så vidt angår §§ 7 og 21 samt § 22 stk. 4 (i medfør af nye regler om pant og udlæg i andelsboliger pr. 1/1 2005).

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. april 2006 for så vidt §§ 2 og 11 (i medfør af opdelingen af ejendommen i ejerlejligheder og etablering af en ejerforening) – til ikrafttræden når ejendommen er endeligt opdelt i ejerlejligheder.

Ændret på ordinær generalforsamling den 22. november 2006 for så vidt angår § 14 (nedlæggelse af ekstern venteliste).

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. november 2009 for så vidt angår § 12 (ændrede regler for fremleje) og § 13 stk. 3 (mulighed for erhvervsmæssig brug).

Ændret på ordinær generalforsamling den 25. januar 2011 for så vidt angår § 10 stk. 4 (udgang til gård for stuelejligheder) og 5 (vedligeholdelse af altaner).

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. november 2011 ved en større revision der især støtter sig til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations Standardvedtægter for andelsboliger i etageejendomme fra 2010 men derudover også ændret på en række andre punkter.
 
 
Ændret på ordinær generalforsamling den 27. november 2013 for så vidt angår § 21, § 22 stk. 4 og § 23 stk. 1 litra B (alle om indskudslån foreningen har kautioneret for) samt § 25 stk. 3 (adgang til generalforsamlingen).
 
 
Ændret på ordinær generalforsamling den 26. november 2014 for så vidt angår § 11 stk. 6 (bærende dele), § 37 (digital kommunikation) samt § 27 og § 35 stk. 2 (konsekvensændringer som følge af § 37).
 
I bestyrelsen:

Carsten Hougs Lind
 
Signe B. Jacobsen
 
Helge Sø