Husorden

Nedenstående husorden for A/B Gustav Jakob er vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 2004 og senest ændret på generalforsamlingen den 30. november 2011.
 
 
FORMÅL

Hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting - er det nødvendigt at have regler, således at den bedst mulige trivsel beboerne imellem kan opretholdes. Rammerne er givet dels i en dejlig bebyggelse, og dels i den lovgivning der regulerer boligforholdene. Det er op til beboerne at udfylde og værne om disse rammer. Derfor er det vigtigt, at alle er behjælpelige med at denne husorden overholdes.

HUSDYR Det er tilladt at holde hund eller andre mindre husdyr, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere.

Ejere og brugere af akvarier skal tegne ansvarsforsikring spec. herfor. Gyldig kvittering herfor kan forlanges forevist.

Tilladelse til at holde hunde skal godkendes af ejendommen og kan kun godkendes med skriftlig accept af at såfremt der kommer gentagne berettigede klager på grund af støj og andre gener, kan bestyrelsen forlange kan den givne tilladelse tilbagekaldes og dyret krævet fjernet med måneds varsel.

PARKERING

Parkering er ikke tilladt i gården.

CYKLER, KNALLERTER, CYKELVOGNE & -ANHÆNGERE

Cykler og knallerter må ikke henstilles op af husmurene, i nedgange til kældre og i opgange, men henvises til de eksisterende cykelstati­ver og de dertil indrettede kælderrum. Ikke- eller sjældent benyttede cykler navnemærkes.

BARNEVOGNE

Barne- og klapvognevogne må ikke henstilles i opgangene eller under trapperne (krav fra brandvæsenet) eller hvor de er til gene for andre beboere.

AFFALD

Alt affald skal være omhyggeligt emballeret i lukkede poser. Flasker, aviser, pap og reklamer skal anbringes i de til formålet opstillede containere. Større affald må ikke henstilles på fællesarealerne. Spildt affald skal straks fjernes.

Affald skal anbringes i henhold til Københavns Kommunes regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage, papiraffald og problemaffald.
 
Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.
 
Storskrald (kasserede indbogenstande, større affaldsgenstande, byggematerialer etc.) afhentes efter forudgående aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen skal mindst 1 gang årligt sørge for at der afhentes storskrald. Meddelelse herom og hvor storskraldet skal pladseres bekendtgøres ved opslag. Der må således ikke henstilles affald i gården, før der er truffet aftale om fjernelse.
Affaldet skal anbringes på et nærmere aftalt sted tidligst aftenen før og senest kl. 6 om morgenen på indsamlingsdagen.

Storskrald kan altid afleveres vederlagsfrit på genbrugsstationen:
Vasbygade 26, 2450 København SV  på hverdage: 13.00-18.00
Weekend/helligdage: 10.00-17.00
 
Glasemballage glasflasker og husholdningsglas uden metallåg, anbringes tømt og evt. skyllet i flaskecontaineren. Krystalglas, ler- og porcelænsvarer, spejle, keramik, elektriske pærer, planglas mv. betragtes som dagrenovation, men skal være særlig omhyggeligt emballeret.
 
Papiraffald (kasserede aviser, blade, tryksager, kuverter, skrivepapir, indpakningspapir mv.) anbringes i den opstillede papirbeholder.

Papæsker/kasser anbringes i komprimeret stand i containeren dertil.
 
Problemaffald (olie- og kemikalieaffald, elektronikaffald, affald som kan indebære en fare for miljø og personer) afleveres til en af de særlige indsamlingsordninger, som miljøbil, apotek, farvehandler, genbrugsstation, modtageplads, batteriordning eller Matas. Der er i gården opstillet container til fjernelse af batterier.
 
Der må således ikke henstilles affald i gården, før der er truffet aftale om fjernelse.

KÆLDERGANGE

Der må ikke henstilles møbler m.v. i kældergangene. Henstillede genstande vil blive fjernet for beboerens regning. 

DØRE

Dørene til opgange og kældre skal være låst hele døgnet. Ved benyttelse skal man sikre, at dørene smækker i lås. Hoveddørene, dørblik og brevsprækker  renholdes og dørene skal jævnlig afvaskes med almindelig husholdningssæbe til brug for rengøring. Der må ikke benyttes kemikalier.

NAVNESKILTE

Da navneskilte på dørene skal være af ensartet karakter skal dørskilte være af den type der sidder på brevsprækkerne. Skiltet rekvireres hos bestyrelsen. Dette gælder også navneskilte til dør telefonanlægget.

TRAPPER

Fodtøj og andet må ikke efterlades på trapper. Rensning og pudsning af fodtøj samt bankning og rysten af tæpper og lignende må ikke foretages på trapper.
Det pålægges den enkelte husstand at holde området udenfor dørene og specielt under dørmåtterne rene. 

STØJ

Støjende adfærd til gene for de øvrige beboere skal undgås, og almindelig hensyn til omgivelserne skal udvises. 

MASKINER

Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et støjabsorberende underlag. Det henstilles at man ikke bruger støjende husholdnings-, opvaske- eller vaskemaskiner i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 08.00. Brug af boremaskiner og andre håndværksmaskiner samt hamren og banken må kun finde sted på:
 
HVERDAGE mellem kl. 08.00 og kl. 21.00 samt
på andre dage mellem kl. 10.00 og kl. 19.00

Professionelle håndværkeres støjende adfærd må kun finde sted på hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 17.00 og ikke i weekenden.

MUSIK

Benyttelse af musikanlæg, TV, musikinstrumenter samt musikudfoldelse skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige lejere. Ved afholdelse af fest skal man advisere beboerne. 

LEG & BOLDSPIL

Børn må ikke lege i opgange, på trapper og i kældre. Boldspil op ad mure er kun tilladt mellem kl. 10-19. Legetøj og redskaber skal fjernes ved legens ophør. Ansvar for ødelæggelse af bygningsdele og ruder pålægges den ansvarlige husstand.

NETVÆRKSINSTALLATION

Der må ikke foretages indgreb i foreningens netværksinstallation.
Netværket ligger i kabelbakker eller rør i ejendommen.  Installationen løber fra krydsfeltet i kælderen frem til det triple play stik/stikdåse som er opsat i hver lejlighed.
Indgreb og flytning må kun foretages af den af bestyrelsen anviste reparatør. Der skal efter indgrebet foreligge en test af stikket og testresultatet skal fremsendes til internet udbyderen, pt Dansk Bredbånd til godkendelse. 

VASKERI

Reserveret vasketur skal respekteres.
Såfremt vaskeriet ikke er taget i brug senest 30 minuter efter reserveret starttidspunkt, kan andre beboere tage vaskeriet i brug, medmindre der er anbragt en seddel på vaskemaskinen om, at den reserverende beboer har planlagt et senere starttidspunkt.
Efter endt brug efterlades maskiner og rum i rengjort stand. Sæbeskål skal gennemskylles og aftørres.

FEJL OG MANGLER

Fejl og mangler meldes til bestyrelsen. 

TVISTIGHEDER

Uenighed mellem beboerne, herunder forståelse af husordenen bør afklares af de involverede. Er det ikke muligt skal bestyrelsen søge uoverensstemmelserne bilagt.
Bestyrelsens henstillinger herom skal efterkommes.

ALTANER

Ved brug af altanen skal der vises hensyn til de øvrige beboere. Øvrige regler om støj m.v. i husordenen gælder også ved brug af altanen.
Altankasser skal af hensyn til nedstyrtningsfaren anbringes indvendigt.
Der må ikke opsættes markiser på altanen eller i øvrigt fastgøres løse effekter til altanen. Altanerne må afskærmes med stof i sejl-dugskvalitet i samme grå farve (Dickson Dessin Orchestra U171) som altanerne og fastgjort efter leverandørens anvisninger. Afskærmningen skal indkøbes hos en leverandør* anvist af bestyrelsen. Det må påregnes at en afskærmning skal udskiftes med mellemrum.
Det er ikke tilladt at fordre fugle fra altanen herunder opsætte foderbræt eller juleneg m.v.
Det er endvidere ikke tilladt at holde husdyr i bur på altanen - eksempelvis fugle eller kaniner.
Altanen må ikke benyttes til opbevaring af affald og lignende og skal i øvrigt fremstå i renholdt og pæn stand.
Det er alene tilladt at grille med gas- og elektrisk grill.

 
* Leverandøren er pr. 2014 Altan.dk - kontakt: Thomas Dalkær (70268303)
ĉ
Lars Krøyer Jensen,
31. aug. 2014 04.01