Bestyrelsen‎ > ‎

Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen for A/B Gustav Jakob

  1. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året.
  2. Bestyrelsesmøder indkaldes normalt med 8 dages varsel og med angivelse af de mere væsentlige emner, der skal drøftes på mødet.
  3. Ekstraordinære bestyrelsesmøder som følger af hastesager kan indkaldes med 1 døgns varsel.
  4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
  5. Suppleanter for bestyrelsen kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
  6. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Beslutninger om mere usædvanlige forhold kræver dog enstemmighed.
  7. Sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet skal iagttages.
  8. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald eller ved forfald over en længere periode indkaldes 1. suppleanten til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
  9. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referater kundgøres ved opslag eller omdeling. Undtaget fra referatpligt er sager med et væsentligt privat eller personligt indhold.
  10. Bestyrelsen orienterer medlemmerne i A/B Gustav Jakob om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen omdeler informationsskrivelse til medlemmerne efter behov, dog mindst 2-3 gange om året.
 
Vedtaget på generalforsamlingen 4. februar 2004.